19.03.2018
CH Tayozhny-Kray Wilyujka*RU + CH Jupiter Grasiona*RU
Orchidea kotka

Kolor • Sib n 24

Zarezerwowana


Odessa kotka

Kolor • Sib f 24

Zarezerwowana


Odetta kotka

Kolor • Sib n 24

Zarezerwowana


Odyn kot

Kolor • Sib n 22

Zarezerwowany


Olimpia kotka

Kolor • Sib f 22

Zarezerwowana