02.06.2021
CH Tayozhny-Kray Wilyujka*RU + CHJ Dorian Dysgarden*PL